Fugleprosjekt Fyrsteilene

Fyrsteilene er den ytterste av i alt 5 øyer, rett vest for Alværn i Nesodden Kommune. Beliggenheten ytterst, og nesten midt i Oslofjorden, gjør den til den mest værhardt beliggende av øyene. Fyrsteilene eies av Staten ved Kystverket – og det har vært operativt fyr siden 1827. I 1837 ble det ansatt fyrvokter, som flyttet ut dit sammen med familien.  På det meste bodde det 2 familier ute på fyret. I 2019, ble det bygget nye automatiserte fyrlykter, drevet av solenergi – på litt lenger ut i fjorden utenfor øya.

Fra 1998 har det vært Kystledhytte på øya, i regi av Oslofjordens Friluftsråd, som del av Kystleden i Oslofjorden.

Fra fra 1999 ble det inngått samarbeid med OF og  Billedkunstner / pedagog Tony Jon Larsson.  «Kunstfyret» ble etablert etter ide av Tony Jon Larsson, formålet var å tilby barn og unge, samt kystled-gjester, fyrhistorie, kunst og kulturformidling på øya. Kombinasjonen Kystled og Kunstfyr har vært en suksesshistorie, hvor man også i økende grad har hatt fokus på øyas sårbarheter, gjennom bruk og vern. Over 20 000 barn og unge har besøkt øya og kunstfyret.

Fuglelivet

Tony Jon Larsson har også fungert som tilsynsvakt for OF på øya fra 1999, og er tilstedeværende vertskap under Kystled sesongen.

Fyrsteilene i Oslofjorden, har i mange år, vært et viktig hekkested for fredete og rødlistede trekkfugler. Øygruppen Steilene består av 5 øyer, og tidligere var det hekking av de fredete fuglene på alle øyene . Økt ferdsel og bruk av øyene, har medført av det nå bare er Fyrsteilene som har økende bestand av disse sjøfuglene. På de andre øyene er det nesten ikke fredete sjøfugl igjen. Fysteilene har hatt økende hekking av sjøfugl hvert år, og har blitt en «siste skanse» for hekking på øygruppen.

Systematisk observasjon og telling av hekkende sjøfugl i Oslofjorden gjennom mer enn 40 år, viser en dramatisk tilbakegang av noen av sjøfuglene, dette er spesielt fredete Fiskemåker, Hettemåker og Makrellterne, som nå er rødlistet.

Det er økt forstyrrelser og press på naturen spesielt vår og sommer, hvor friluftslivet lett kan komme i konflikt med vern, og hensyn til hekkende fugl.

Sjøfugl er blant verdens mest truede virveldyr. De flyr over lange avstander og møter utfordringer både i sine leverområder til havs og på land.

Tilstedeværende tilsynsvakt på Fyrsteilene, Kunstner Tony Jon Larsson – har gjennom mange år fungert som «Fuglevokter» på øya, i tett samarbeid Oslofjordens Friluftsråd ( OF ) og Statens Naturoppsyn.  Gjennom informasjons-plakater og omvisning på øya – får besøkende, elever og kystled-gjester, innblikk i det sårbare fuglelivet i hekke-sesongen april til juli, samt veiledning for hvordan vi ferdes på øya for i minst mulig grad forstyrre fuglene.

Tony Jon Larsson bruker vern av sjøfuglene i hekke-sesongen, aktivt i sin formidling til barn og unge.

På grunn av vern og bevisst samhandling gjennom mange år, har nå Fyrsteilene, som ett av få steder i Oslofjorden, økende bestand av fredet hekkende sjøfugl. Hettemåkekolonien på øya, er nå en av de største i Norge.

Bruk og vern

Fyrsteilene har en unik vegetasjon og en særegen geologi, og ble fredet som naturvernområde i 2011 med hovedvekt på plantelivet. Det er egne vernebestemmelser for ferdesel, bruk og vern av øya.

Vernebestemmelsene for plantelivet, sier at man bare skal bruke stiene på øya, dette kommer fuglene til gode. De hekkende trekkfuglene på øya har over mange år vent seg til at ferdsel bare skjer på stiene – og har ro i hekkingen selv om mennesker ferdes. Fyrsteilene er en liten, lang og smal øy, hvor mennesker og dyr kommer tett på hverandre. I hekkesesongen er det opprettet «vernesoner» for fuglene, og fra 2021 ble det plassert skilt ved de ulike sonene. Disse ble finansiert av Fylkesmannen, og plassert ut av Statens Naturoppsyn.